anne-marie-david

Anne Marie David

Anne Marie David, Eurovision 1973